भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Dogri) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

inclusive

समेत, समूलचा, समावेशी

incognito

गुप्‍त, गुज्झा, बेपछानू

income

अमदन

income tax

अमदन टैक्स

income tax clearance certificate

अमदन टैक्स चुकताई प्रमाणपत्तर, अमदन टैक्स बेबाकी-पत्तर (कनून)

income tax return

अमदन टैक्स ब्योरा, रिटर्न

incoming

औंदा

incompetency

नलैकी, अयोग्यता

incompetent

अयोग्य, नलैक

incomplete

धूरा, अधूरा, नामकम्मल

inconclusive

अद्‍ध-मझाटै फसेदा, अनमुक्का

incongruous

बेतुका, असंगत, बेफौंदा, अनमेल

inconsistency

असंगती, बेमेल

inconvenience

बे-रामी

incorporated

शामल, जोड़े दा

incorrect

गलत, अशुद्ध

incredible

बे-बसाही आह्‌ला

increment

तन्खाह्-बाद्‌धा

incumbent

औह्‌दे पर बैठे दा, सत्ता च

incumbrance

भार, जिम्मेवारी

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App