भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Dogri) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

date

तरीक, तिथि, तित्थ

date of arrival

पुज्ज तिथि

date of birth

जनम तिथि

date of departure

बरधने दी तरीक, जाने दी तरीक

date of discharge

कम्म मुक्ति तरीक

date of maturity

परिपक्कता तरीक, तैह् तरीक

date of receipt

प्राप्‍‍ति तिथि, प्राप्‍ति तरीक

date stamp

तरीक मोह्‌र

day scholar

दिने पढ़ू बिद्यार्थी

day shift

दिनै दी शिफ्ट

day to day work

रोजमर्रा दा कम्म, रोज ध्याड़ी दा कम्म

days of grace

रयायती दिन

de facto

असलै च, असल च

de novo

नमें सिरेआ, मुढ़मुंढा

dead account

खतम खाता

dead line

मोह्‌लत (समां)

dead stock register

डैड्ड स्टाक रजिस्टर

dead weight

कुल्ल भार

deadlock

गतिरोड़, अड़चन, गतिरोध

deal

1. सौदा 2. व्यबहार करना 3. करार

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App