भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

foolscap

ଫୁଲସ୍କେପ (କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ)

foot note

ନିମ୍ନସ୍ଥ ଟିପ୍ପଣୀ

for account

ବାକୀ କାରବାର

for cash

ନଗଦ କାରବାର

for consideration

ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତିଦାନରେ

for value received

ପ୍ରାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ

forbearance

ନିବୃତ୍ତ ରହିବା

forbidden

ବାରିତ

forced sale

ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବିକ୍ରୟ

fore closure

ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତି, ଅଗ୍ରସମାପ୍ତି

forecasting

ପୂର୍ବାନୁମାନ

forecasting

ପୂର୍ବାନୁମାନ

foreign bill

ବିଦେଶୀ, ବୈଦେଶିକ ହୁଣ୍ଡି

foreign exchange

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା

foreign exchange liability

ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ/ ଲଗାଣ

foreign income

ବୈଦେଶିକ ଆୟ

foreign investment

ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ/ ଲଗାଣ

foreign register

ବୈଦେଶିକ ରେଜିଷ୍ଟାର

foreign remittance

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରେରଣ

foreign ship

ବୈଦେଶିକ ପୋତ/ଜାହାଜ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App