भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

drop shipper

ସିଧା ବୋଝେଇକାରୀ

dropped head

ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା

dry dockage/dry dock expenses

ଶୁଷ୍କ ପୋତାଶ୍ରୟ ପ୍ରଭାର

dry promotion

ଅଣ-ଲାଭ/ଲାଭ ରହିତ/ଅଲାଭୀ ପଦୋନ୍ନତି

dual bill

ଦେୟ ହୁଣ୍ଡି

dual branding

ଦ୍ଵୈତ ବ୍ରାଣ୍ଡ

dual pay system

ଦ୍ଵିବିଧ ବେତନ ବିଧି

dual supervision

ଦ୍ଵୈତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

dual use

ଦ୍ଵୈତ/ଦ୍ଵିବିଧ ଉପଯୋଗ

dual valuation clause

ଦ୍ଵୈତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଖଣ୍ଡ

duality of management

ଦ୍ଵୈତ ପରିଚାଳନା

due from bank

ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ

duly examined

ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷିତ

dummy

ଡ଼ମି; କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତ୍ତଳିକା

dummy incorporater

ଡ଼ମି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ

dump basket

ଟୋକେଇ

dumping

ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟ ଅଥବା ରପ୍ତାନି, ସ୍ତୁପୀକରଣ

duplicate key board

ନକଲ ଚାବିପଟା; ଅନୁରୂପ ଚାବିପଟା

duplicator

ଦ୍ଵୈତୀକରଣ/ପ୍ରତିଲିପିକରଣ ଯନ୍ତ୍ର

duplicator/duplicating machine

ପ୍ରତିଲିପିକରଣ ଯନ୍ତ୍ର

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App