भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Journalism & Printing (Computerised Database) (English-Hindi)(CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

financial stability

वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व

fine etching

सूक्ष्म निक्षारण

fine grain print (I.&B.)

सुकण प्रति

fine paper

उत्कृष्ट कागज

fine writing

ललित लेखन

finger nails

कोष्ठक

finishing

परिष्करण, मार्जन

finishing process

मार्जन प्रक्रिया

fire brand

आग उगलने वाला

fire-proof paper

अग्निसह कागज

first class daily

प्रथम श्रेणी दैनिक

first class mail

प्रथम श्रेणी डाक

firstday story

प्रारंभिक समाचार

first hand investigation

प्राथमिक पड़ताल

first proof

पहला प्रूफ

first run cinema (I.&B.)

प्रथम प्रदर्शन सिनेमा

fish eyes

धब्बे

fix

जमाना

flag (=mast head)

1. महाशीर्ष, महापृष्ठ शीर्ष
2. मुद्र चेतावनी

flag line

चेतावनी

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App