भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Weight cargo

लेरथाइ कारग’

Weight certificate

लेरथाइ फोरमानलाइ

Wet goods

रेजें मुवा

Wharf

गाथोन

Wharfage

गाथोन खाजोना

Wharfinger

गाथोनदार

Wharf rent

गाथोन बेसेन

Whole coverage

आबुं बीमा

Whole life policy without profits

मुलाम्फा गौयि जोरनां बीमा पलिसि

Wholesale

फाइखारि

Wholesale market

फाइखारि हाथाइ

Wholesale price

फाइखारि बेसेन

Wholesaler

फाइखारि फानग्रा

Wholetime agent

आबुं समारि गनायजाखा, अरायनां एजेन्ट

Wholly destroyed note rules

आबुं गाज्रि नट खान्थि

Winding up

फोजोबनाय, बोनथुमनाय

Window dressing

1. बाहेरा देलायनाय, गलानि साजायनाय 2. साजोंसा दिन्थिथाय

Window envelope

बारजा लेफाफा

Window ledger

बारजा बही

With hold

दोनथ’ जानाय

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App