भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Definitional Dictionary of Electrical Engineering (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Galvanometer

गैल्वनोमीटर, धारामापी

Galvanometer constant

गैल्वेनोमीटर स्थिरांक

Galvanometer recorder

गैल्वनोमीटर अभिलेखी

Galvanometer shunt

गैल्वेनोमीटर शंट, गैल्वेनोमीटर पार्श्वक

Galvanometry

गैल्वेनोमिति

Galvanoscope

धारादर्शी, गेल्वेनोस्कोप

Gamm aray scattering

गामा किरण प्रकीर्णन

Gamm aray spectroscopy

गामा किरम स्पेक्ट्रमिकी

Gamma

विपर्यासांक, गामा

Gamma absorption

गामा-अवशोषण

Gamma absorption gauge

गामा अवशोषण प्रमापी

Gamma cascade

गामा सोपानी पात

Gamma coefficient

गामा गुणांक

Gamma compensated ion chamber

गामा प्रतिकारी आयनन कोष्ठ

Gamma correction

विपर्यासांक संशोधन, गामा संशोधन

Gamma counter

गामा गणित्र

Gamma crossection

गामा अनुप्रस्थ परिच्छेद

Gamma decay

गामा क्षय

Gamma emission

गामा उत्सर्जन

Gamma flux density

गामा फ्लक्स घनत्व

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App